UPS HYUNDAI - Rackmout

Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-3KR9 (3KVA, Rack, HS 0.9)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-3KR9 dạng rackmout, Công suất 3KVA/2.7KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha, hệ số 0.9
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-2KR9 (2KVA, Rack, HS 0.9)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-2KR9 dạng rack, Công suất 2KVA/1.8KW, 1 Pha, hệ số công suất 0.9
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-1KR9 (1KVA, Rack, HS 0.9)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-1KR9 dạng rackmout, Công suất 1KVA/0.9KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.9
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-1KR (1KVA, Rack, HS 0.8)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-1KR dạng rackmout, Công suất 1KVA/0.8KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha, hệ số công suất 0.8
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-2KR (2KVA, Rack, HS 0.8)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-2KR dạng rack, Công suất 2KVA/1.6KW, 1 Pha, hệ số công suất 0.8
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-3KR (3KVA, Rack, HS 0.8)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-3KR dạng rackmout, Công suất 3KVA/2.4KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha, hệ số 0.8
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-6KR (6KVA, Rack, HS 0.8
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-6KR dạng rackmout, Công suất 6KVA/4.8KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha.
Bộ Lưu Điện (UPS) HYUNDAI HD-10KR (10KVA, Rack, HS 0.8)
Bộ lưu điện (UPS) HYUNDAI HD-10KR dạng rackmout, Công suất 10KVA/8.0KW, đầu vào 1 pha, đầu ra 1 pha.
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
 • Firehouse
Online:
Đã truy cập:
093 842 8586